ALGEMENE VOORWAARDEN GIGGOTICKETS

 

Algemene en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders, overeenkomsten en aanbiedingen waar Giggotickets als koper of verkoper van tickets optreedt. Voorwaarden van derden zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Giggotickets schriftelijk is aanvaard, ingaande vanaf 22 maart 2016. Indien klant voor 22-3-2016 een order heeft geplaatst gelden de voorwaarden voorgaande aan deze voorwaarden. Raadpleeg deze voorwaarden door
hier te klikken.
2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Giggotickets zijn aanvaard. In geval van toezeggingen van enig medewerker van Giggotickets kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door Giggotickets zijn bevestigd.

Artikel 2 Bestellingen, prijzen en betaling
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de koper het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen, na reservering op de website of telefonisch heeft voldaan. De betaling geschied op één van de door Giggotickets aangewezen wijze(n). Prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief servicekosten. Onze servicekosten bedragen 15 euro per boeking.
2. De Wet Koop op Afstand waarbij de koper het recht heeft op ontbinding van de koop binnen 14 werkdagen zonder opgave van redenen, is niet van toepassing omdat tickets vallen onder bederfelijke goederen in verband met verbondenheid van executiedatum.
3. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet geannuleerd worden.
4. Giggotickets is gerechtigd te ontbinden indien de koper de betaling niet binnen de termijn van 7 dagen na totstandkoming van de order heeft verricht, ook bij betaling na die termijn en voordat beroep op ontbinding is gedaan.

Artikel 3 Wederverkoop
Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleent. Alle kosten zijn inbegrepen met uitzondering van de servicekosten. Onze servicekosten bedragen 15 euro per boeking.

Artikel 4 Levering
1. Giggotickets spant zich in de tickets tot uiterlijk 4 uur voor de aanvang van het evenement aan koper te verstrekken.
2. Verzending en afgifte geschieden per e-mail (naar het door koper opgegeven e-mailadres) of aangetekend per erkende post- en koeriersbedrijven. Tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Verzending en afgifte geschieden voor risico van koper. Bij vermissing of verlies door het post- of koeriersbedrijf is Giggotickets niet aansprakelijk voor enige schade. Giggotickets zal koper schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen van de verzending van de tickets.
3. Koper is verantwoordelijk voor het ontvangst nemen van de aangetekende zending of het afhalen van deze zending op de bewaarlocatie na ontvangst van de notificatie per e-mail of de afwezigheidsmelding in de brievenbus van de koper door het post- koeriersbedrijf.
4. Indien koper de zending niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen en de koper is vooraf op de hoogte gesteld dan komt het niet bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.
5. Giggotickets is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist e-mailadres of afleveradres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neem, afhaalt of laat afhalen.
6. Verzending en afgifte geschieden op risico van koper.
7. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen en het ticket wordt geretourneerd naar Giggotickets doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Giggotickets te vergoeden.

Artikel 5 bijzonderheden en aansprakelijkheid
1. Tickets kunnen voorzien zijn van een naam die niet overeenkomt met de naam van de koper of gebruiker van het ticket.
2. De koper en of gebruiker van het ticket bezoekt het evenement op eigen risico. Giggotickets is niet aansprakelijk voor schade bij koper en of gebruiker welke ontstaat bij de reis van of naar het evenement of bijwonen daarvan.
3. Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overkomst niet wordt nagekomen of ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet te wijten is aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs binnen 90 dagen na schriftelijke melding binnen 5 dagen na ontvangst van het ticket of verloop het evenement Tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Giggotickets (bijvoorbeeld surseance of faillissement van de organisator) of Giggotickets binnen 3 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst is overgegaan tot ontbinding. Bij een eventuele mogelijkheid tot annulering van een evenement worden de servicekosten niet gerestitueerd.
4. Giggotickets is wederverkoper van tickets. De aangeboden tickets zijn doorverkochte kaarten. Giggotickets wijst koper erop dat bij verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval zal Giggotickets aansprakelijk zijn, behoudens en voor zover dit een gevolg is dan opzet of grove schuld van de koper en of de gebruiker.
5. Om tot vergoeding over te gaan dient de koper binnen 5 dagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Giggotickets te verstrekken. Indien koper later dan de gestelde termijn van 5 dagen aanspraak maakt op vergoeding komt deze garantie te vervallen. De vergoeding wordt binnen 90 dagen overgemaakt op het geregistreerde rekeningnummer van koper. Indien Giggotickets voorafgaand aan het evenement een probleem constateert kan Giggotickets dit probleem oplossen door opnieuw tickets te verstrekken. Koper is gehouden deze te aanvaarden.
6. Indien koper de kaartnummers en of namen zoals afgedrukt op de ontvangen tickets zal verspreiden aan derden waaronder organisatoren loopt koper het risico dat de tickets worden geblokkeerd, dit is voor eigen risico van koper.
7. De door Giggotickets aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij de door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën.
8. Koper en of gebruiker van een door Giggotickets geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Giggotickets rust geen verplichting tot het dienaangaande nader te informeren van koper en of gebruiker van het ticket. Koper ontleent zich geen rechten aan de op de website van Giggotickets aangegeven tijd van aanvang.
9. Indien een evenement wordt afgelast vergoed Giggotickets de door koper betaalde prijs van de tickets, op voorwaarde dat de koper de toegangsbewijzen (aangetekend) retour zal zenden aan Giggotickets binnen twee weken na bekendmaking van annulering van het event. De vergoeding wordt binnen 90 dagen door Giggotickets overgemaakt op het geregistreerde rekeningnummer van koper.
10. Indien een evenement wordt verplaatst is de koper gehouden de nieuwe datum te accepteren. Koper is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van eventuele verplaatsing van het evenement.
11. De inhoud van de Giggotickets website is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan kan de koper jegens Giggotickets geen rechten ontlenen.
12. Als op de website van Giggotickets bij een evenement staat aangegeven "datum onder voorbehoud" is koper bekend en akkoord dat uiterlijk 3 dagen voor verloop van de gekozen “onder voorbehoud” datum, de definitieve datum bevestigd wordt per e-mail. Koper ontvangt op een later moment doch uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement in een aparte mail de bijbehorende tickets met de definitieve datum. De melding “datum onder voorbehoud” staat aangegeven op de website van Giggotickets bij de titel van het event. Koper accepteert de onzekerheid in geval van datum onder voorbehoud en kan na ontvangst van de tickets met daarop de definitieve datum deze niet meer ruilen of annuleren. Indien koper geen gebruik maakt van de ontvangen tickets is dit geheel voor eigen risico.
13. Eventuele aansprakelijkheid van Giggotickets is beperkt tot het bedrag dat koper voor het ticket heeft betaald.

Artikel 6 Overmacht
1. Een beroep op overmacht staat Giggotickets open indien de tekortkoming van Giggotickets geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Giggotickets door derden en andere onvoorziene omstandigheden.
2. Indien Giggotickets door overmacht de tickets niet kan uitleveren zal dit aan koper gemeld worden. Giggotickets zal koper dan op basis van beschikbaarheid vergelijkbare tickets voor een alternatieve datum en of locatie schriftelijk voorstellen zodat koper deze kan bezoeken. Indien koper geen gebruik maakt van dit voorstel komt koper in aanmerking voor restitutie van het aankoopbedrag van de tickets binnen 90 dagen na dit schriftelijke voorstel.
3. Ingeval Giggotickets door overmacht niet in staat is tot levering van één of meer tickets aan koper is Giggotickets gehouden de door koper voor de tickets gehanteerde betaalde prijs aan deze te vergoeden binnen 90 dagen op het geregistreerde rekeningnummer van koper.
4. Onder overmacht wordt tevens verstaan de weigering van derden om de uit overeenkomsten met Giggotickets gesloten overeenkomsten na te komen, alsmede waarin derden (al dan niet van overheidswege) weigeren om hun verplichtingen na te komen. Hiervan kan sprake zijn, indien een ticketleverancier op grond van publiekrechtelijke regels van het land waar deze partij is gevestigd zich op het standpunt stelt dat hij daartoe gehouden is vanwege interne wet- en regelgeving. In een dergelijk geval is sprake van overmacht aan de zijde van Giggotickets en treft Giggotickets in dit kader geen enkel verwijt en het verplicht Giggotickets geenszins tot vergoeding van iedere schade die van de overmacht het gevolg is.

Artikel 7 Website Giggotickets
1. Op de website van Giggotickets gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en of fouten.

Artikel 8 Gegevens van en over Giggotickets 1. Giggotickets heeft een kantoor in Zaanstad, Zuiddijk 180, 1501CS, vanwaar de economische activiteiten plaatsvinden en in het handelsregister geregistreerd als handelsnaam onder nummer 22048748 en BTW nummer NL1475.70.104.B01.
2. Giggotickets is bereikbaar via info@Giggotickets.nl
3. Giggotickets heeft geen bezoekadres beschikbaar, indien men post wenst te verzenden kan dit per e-mail op info@Giggotickets.nl of gericht aan het adres van Giggotickets.
4. Giggotickets is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het doorverkopen van tickets voor uitverkochte danwel populaire evenementen.
5. Giggotickets is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
6. Giggotickets garandeert authentieke tickets.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Giggotickets en koper.

Artikel 10 Slotbepalingen
1. Voor antwoord op nadere vragen verwijst Giggotickets naar het hoofdstuk Vragen op deze website.