Giggotickets.nl | Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Giggotickets als koper of verkoper van tickets optreedt.

2. Algemene voorwaarden van derden Algemene voorwaarden van derden zijn niet toepasselijk, tenzij deze door Giggotickets schriftelijk zijn aanvaard.

3. Overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand nadat koper of verkoper het verschuldigde bedrag voor de tickets heeft overgemaakt. Of hiervoor een bestelling heeft geplaatst bij op de website van Giggotickets. Alle orders zijn bindend. Geplaatste orders kunnen derhalve niet geannuleerd worden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die zullen opkomen naar aanleiding van deze voorwaarden of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, zullen uitsluitend in eerste aanleg worden berecht door de (president van de) Arrondissementsbank te Amsterdam, behoudens indien de Kantonrechter krachtens een dwingendrechtelijke wetsbepaling bevoegd is van het geschil kennis te nemen in welk geval de volgens de wet bevoegde Kantonrechter over de zaak zal bestlossen en behoudens voorzover de reiziger binnen een maand kenbaar maakt dat het geschil beslecht dient te worden door de wet aangewezen relatief competente rechter.
Indien en voorzover er een geschil bestaat over de interpretatie van de algemene voorwaarden van giggotickets, is bij de beslechting hiervan de versie in de Nederlandse taal beslissend.

4. Prijzen Bij de verkoop van tickets is sprake van vraag en aanbod. Giggotickets. is een wederverkoper van tickets, het betreft doorverkochte kaarten. Giggotickets koopt dus zelf tickets in en verkoopt deze door. De door Giggotickets gehanteerde prijzen kunnen daarom afwijken van de op de tickets vermelde prijzen en zijn in het algemeen hoger dan de oorspronkelijke prijs Prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief B.T.W. en exclusief eventuele service & verzendkosten.

5. Betaling Betaling dient door koper direct bij de bestelling van de tickets of binnen een termijn van zeven dagen na bestelling voldaan te zijn. Giggotickets stelt hiervoor diverse beveiligde betaalmogelijkheden op haar website beschikbaar. Indien de betaling van de tickets niet binnen zeven dagen ontvangen is door Giggotickets zal de geplaatste order door Giggotickets geannuleerd worden. Giggotickets geeft het advies om gebruik te maken van een directe betaalmethode zoals iDeal om te voorkomen dat uw betaling later wordt ontvangen en de kaarten alsnog uitverkocht blijken te zijn.

6. Aflevering Giggotickets streeft ernaar om bestelde tickets uiterlijk 1 dag voor aanvang van het evenement af te leveren. Giggotickets verzend alle bestellingen per aangetekende post of per e-mail in geval van E-tickets. Kosten 15,00 euro per zending incl. servicekosten. Tickets worden uitsluitend geleverd nadat de betaling hiervan ontvangen is door Giggotickets.
Indien een verzending niet tijdig afgeleverd wordt op het door de klant op de website opgegeven adres voor aanvang van het evenement of indien een verzending in zijn geheel niet wordt afgeleverd zal Giggotickets het aanschafbedrag geheel vergoeden. Klant is zelf verantwoordelijk voor het ontvangst nemen van de aangetekende zending of het afhalen hiervan binnen 3 weken na ontvangst van de notificatie per e-mail of de afwezigheidsnotificatie in de brievenbus van PostNL.
Giggotickets garandeert dat u dezelfde tickets (of vergelijkbare, op dat moment best mogelijke beschikbaar) verkrijgt als welke u besteld heeft op onze website.

7. Aansprakelijkheid Soms stelt de organisatie of de instantie die de kaarten verkoopt dat doorverkoop van tickets niet toegestaan is en dat het op die manier gekochte ticket daarmee niet geldig is. Dit kan dus betekenen dat u met een aangekocht ticket bij Giggotickets geen toegang krijgt tot een evenement. Indien koper geen toegang krijgt tot een evenement omdat bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de organisatie doorverkoop van tickets verbieden, dan zal Giggotickets het volledige aankoopbedrag retourneren aan koper. Indien een evenement wordt afgelast, of om andere redenen geen doorgang heeft dan zal Giggotickets het volledige aankoopbedrag retourneren aan koper binnen 90 dagen na bekendmaking.
In geval van het verspreiden van uw ticketnummers aan andere partijen dan Giggotickets loopt u het risico dat uw kaarten geblokkeerd worden, dit is geheel voor eigen risico. Wij adviseren daarom altijd om direct contact op te nemen met Giggotickets bij vragen of onduidelijkheden. Indien klant wordt geweigerd bij een evenement dient men altijd een schriftelijk bewijs van weigering te overhandigen aan Giggotickets afkomstig van de organisatoren aldaar voorzien van stempel en datum binnen 5 dagen na verloop van het evenement. Alleen wanneer deze schriftelijke bevestiging van weigering wordt overgedragen aan Giggotickets ontvangt klant het aankoopbedrag retour binnen 90 dagen na ontvangst van dit bewijsstuk. Indien klant later dan de gestelde 5 dagen hierover melding maakt komt deze garantie te vervallen.
Indien Giggotickets de kaarten voor een evenement onverwachts niet kan leveren zal dit aan u gemeld worden. Giggotickets biedt u dan op basis van beschikbaarheid vergelijkbare tickets voor een alternatieve datum en/of locatie van het event om deze te bezoeken. Indien Giggotickets deze mogelijkheid niet heeft, ontvangt u uiterlijk binnen 90 dagen na deze melding het aankoopbedrag retour. Indien u geen gebruik maakt van de alernatieve datum of locatie is dit geheel voor eigen risico en zal er niet worden overgegaan tot het retourneren van het aankoopbedrag. Klant is verantwoordelijk om de tickets te controleren op juistheid. Mocht er blijken toch iets
mis te zijn tijdens het event dan dient de klant hier binnen 5 dagen na verloop van het event melding over te maken. Deze melding kan uitsluitend per aangetekende post naar het postadres van Giggotickets. Indien blijkt dat er een fout is ontstaan vanaf de zijde van Giggotickets zal het volledige aankoopbedrag binnen 90 dagen worden geretourneerd. Indien klant later dan de gestelde 5 dagen hierover melding maakt komt deze garantie te vervallen. Klant is verantwoordelijk om de tickets op juistheid te controleren binnen 5 dagen na ontvangst van deze tickets. Mocht er blijken toch iets mis te zijn met deze tickets dan dient klant Giggotickets hiervan op de hoogte te stellen per e-mail of per post. Indien blijkt dat er een fout is ontstaan zal Giggotickets deze proberen recht te zetten op voorwaarde dat deze specifieke tickets nog in voorraad zijn bij Giggotickets. In het uitzonderlijke geval dat een evenement geheel wordt afgelast, ontvangt u van Giggotickets een email met daarin informatie over de afgelasting en heeft u (met uitzondering van een faillissement van de organisator) recht op restitutie van het orderbedrag. Indien een concert wordt verplaatst naar een nieuwe datum geven ontvangen kaarten toegang tot de nieuwe datum. Giggotickets zal in geval van verplaatsing niet overgaan tot restitutie van het orderbedrag.

In geval van overmacht, onder overmacht wordt verstaan de weigering van derden om de uit overeenkomsten met Giggotickets gesloten overeenkomsten na te komen, alsmede waarin derden (al dan niet van overheidswege) weigeren om hun verplichtingen na te komen. Hiervan kan sprake zijn, indien een ticketleverancier op grond van publiekrechtelijke regels van het land waar deze partij is gevestigd zich op het standpunt stelt dat hij daartoe gehouden is vanwege interne wet- en regelgeving. In een dergelijk geval is sprake van overmacht aan de zijde van Giggotickets en treft Giggotickets in dit kader geen enkel verwijt en het verplicht Giggotickets geenszins tot vergoeding van iedere schade die van de overmacht het gevolg is.

8. Onjuistheden Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en informatie onvolkomenheden of typfouten bevatten. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. In géén geval is Giggotickets aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze website.

9. Algemeen Kamer van Koophandel Amsterdam 22048748 Giggotickets heeft een kantoor in Amstelveen, Prof. Bavincklaan 5, 1183 AT, vanwaar de economische activiteiten plaatsvinden

10. Begrippen Giggotickets is een handelsnaam van KWD Design.
Klant : de persoon die met Giggotickets een afspraak heeft om tickets te kopen of verkopen voor een concert/voetbalwedstrijd of evenement
Orderbevestiging: een bevestiging per e-mail van Giggotickets aan de klant, ter bevestiging van de geplaatste opdracht. Giggotickets zal na betaling van de opdracht de toegangskaarten verzenden naar het door de klant opgegeven adres, uiterlijk 1 dag voorafgaand aan het event.

11. Met gegevens van klanten wordt vertrouwelijk omgegaan.

Versie februari 2011